"/> "/> "/> <? echo"$yaz[site_adi]"; ?> - <? echo"$yaz[site_slogani]";?>